Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Definities en toepasselijkheid
Voorwaarden:
Leverancier: de eenmanszaak naar Nederlands recht 4 Seasons Products te Den Haag;
Klant: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire
vennootschap of andere entiteit die met Leverancier een overeenkomst sluit of heeft
gesloten, of aan wie door of namens Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of
gericht, of aan wie of in opdracht van, door of namens Leverancier een levering wordt of is
gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens Leverancier een of meer
diensten worden of zijn verricht handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle
overeenkomsten en aanbiedingen, inclusief offertes, en alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk
door leverancier en de klant overeengekomen.
1.2. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden
dan deze voorwaarden.
2. Aanbiedingen
2.1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt de leverancier niet, behalve indien en voor zover
door leverancier schriftelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Alle door of namens leverancier bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures,
catalogi, folders en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden
leverancier niettemin slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn
bevestigd.
3. Totstandkoming overeenkomsten en wijziging
3.1. Alle overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarvan, komen tot stand indien en voor
zover leverancier schriftelijk aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht alle tussen partijen
gemaakte afspraken te bevatten.
3.2. Aan onderhandelingen kan door de klant geen rechten worden ontleend totdat tussen
partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.
4. Prijzen
4.1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van leverancier gebaseerd
op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, zoals onder
meer valutakoersen, aankoopprijzen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en
belastingen die direct of indirect van leverancier worden geheven c.q. door derden ten laste
van leverancier worden gebracht.
4.3. Leverancier is gedurende de looptijd van een overeenkomst gerechtigd haar prijzen,
tarieven en/of vergoedingen aan te passen op basis van ontwikkelingen van het prijsniveau
in de markt.
5. Facturering en betaling
5.1. Tenzij leverancier en klant anders overeenkomen zal klant de zijn in rekening gebrachte
bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan
leverancier betalen.
5.2. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval
zijn alle vorderingen, uit welke hoofden dan ook, van leverancier op klant onmiddellijk
opeisbaar. Vanaf dat moment zal klant aan leverancier wettelijke rente verschuldigd zijn te
vermeerderen met eventuele buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de
openstaande hoofdsom belopen.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant nadat deze al hetgeen hij
krachtens enige overeenkomst aan leverancier verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft
voldaan.
6.2. Voordat de eigendom van de goederen op klant is overgegaan, is klant niet gerechtigd
de producten in gebruik te geven of te bezwaren.
6.3. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal klant onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)
rechten van het bureau. Klant staat in voor teruggave van de goederen.
7. Levering en risico
7.1. De levering van de goederen, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de
overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot
uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities. De
Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel zijn daarop van toepassing.
7.2. Indien de in artikel 7.1 bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de
aflevering en de risico overgang van de goederen steeds op de plaats en het tijdstip waarop
de goederen gereed zijn voor verzending aan klant.
7.3. Indien de klant de producten niet of niet tijdig afneemt, dan zal hij zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is in dat geval gerechtigd de producten voor
rekening en risico van klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft
de koopsom, vermeerderd met de rente en de kosten verschuldigd.
8. Retentierecht
Op alle goederen welke zich van of namens de klant onder leverancier bevinden, ongeacht
de oorzaak of de reden daarvan, heeft de leverancier een retentierecht zolang de klant niet
aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, ten opzichte van leverancier heeft
voldaan.
9. Overmacht
9.1. Indien leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht in de zin van
artikel 6:75 BW) niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, wordt de
overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2. Indien de overmacht van blijvende of langdurige aard is, hebben beide partijen het recht
de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake
(producten)aansprakelijkheid mocht voortvloeien, is Leverancier is niet aansprakelijk, noch
op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of
een derde terzake van de goederen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade,
milieuschade en immateriële schade.
10.2. Eventuele contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van leverancier is te allen tijde
beperkt tot het laagste bedrag van dan wel het bedrag van de overeengekomen prijs als
bedoeld in de order terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan, dan wel het bedrag
dat door de Aansprakelijkheidsverzekering van leverancier gedekt wordt.
10.3. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van leverancier zal de klant
leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende
met (het gebruik van) de producten en zal hij leverancier alle schade vergoeden die
leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
11. Geschillen, toepasselijk recht
11.1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten de totstandkoming daarvan, is
Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, de totstandkoming
daarvan of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend
voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van het
arrondissement van leverancier, net dien verstande dat leverancier het recht heeft
vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke
colleges die bevoegd zijn van dergelijke vordering kennis te nemen.